Best Gospel Lyrics

Mai Taimako Na (My Helper)

Mai Taimako Na (My Helper)

Solomon Lange

Stanza 1
Ko Cikin Duhu, Ko Cikin Dare
Bazanji Tsoro ba….Mai Ceto
Oh ya Yesu Masoyina…ah
Ko a Tudu, ko Cikin Kwari
Kana Tare da ni ..ah..ah ..
Ah ..ah..ah ..ah Masoyina
Ko Cikin Yaki,
Bazaka Yashe ni ba Masoyina
Ah ..ah ..ah Masoyina
Ai na Kira Sunan ka
You heard my Voice
And you Lifted my Head
Ah…ah…ahh … Masoyina

Stanza 1 – Translation
In the Dark or at Night
I will not Fear, My Savior
Oh Jesus, my Lover
On the Mountains, Or in the Valley
You are with Me
Oh Jesus, my Lover
Even in the War
You will not Forsake Me
My Lover, Eah, my Lover

CH
{Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan Ji Soro Ba
(Mai Taimako Na, mai Taimako Na)
Bazan Ji Kunya Ba
(Mai Taimako Na, mai Taimako Na) 2x

CH – Translation
My Helper, my Helper
My Helper, my Helper
I will not be Afraid
My Helper, my Helper
I will not be Ashamed
My Helper, my Helper

..Interlude..

Stanza 2
Ko a Cikin Duhu, Ko Cikin Dare
Bazanji Tsoro ba,
Ah .. ah.. ah.. Masoyina.
Ko Cinki Yaki, ko Cikin Yunwa
Bazaka Yashe ni ba, ya Yesu
Ah ..ah…ah… Masoyina
Kai ka Fanshe ni,
Daga Aikin Duhu Masoyina…
Ai Kaine mai Fansata
Duk wanda ya kira Sunanka
Bazayaji Kunyaba Masoyi
Ai kaine Masoyinmu

Stanza 2 – Translation
In the Dark or at Night
I will not Fear, My Savior
Oh Jesus, my Lover
Even in the War
Or in times of Hunger
You will not Forsake Me, my Lover,
You Redeemed me
From the Works of Darkness, my Lover
You are my Redeemer
Whoever calls upon your Name
Will not be put to Shame
My Lover, you are Our Lover

CH
{Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan Ji Tsoro Ba
(Mai Taimako Na, mai Taimako Na)
Bazan Ji Kunya Ba
(Mai Taimako Na, mai Taimako Na) 2x

Bazan Ji Tsoro Ba
Mai Taimako Na,
Bazan Ji Soro Ba
Kai Ne Mai Taimako Na,

CH
{Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan Ji Tsoro Ba
(Mai Taimako Na, mai Taimako Na)
Bazan Ji Kunya Ba
(Mai Taimako Na, mai Taimako Na) 2x

RELATED SONGS

Explore All Songs