Best Gospel Lyrics

Olorun Ogo

Olorun Ogo

by Chris Morgan

olorun ogo ooo
oba awon oba, oba awon oba
olorun ogo

 

olorun ogo ooo
oba awon oba, oba awon oba
olorun ogo

olorun ogo oooo, olorun ogo oooo
oba awon oba, oba awon oba
olorun ogo

RELATED SONGS

Explore All Songs