Best Gospel Lyrics

Nothing is Impossible

Nothing is Impossible

Eben

Stanza 1
{You are Omega, you are Alpha
You’ve shown me
How Marvelous you are
You are Omega, you are Alpha
There is Nothing
Impossible with You} [x2]

{You are Omega, you are Alpha
You’ve shown me
How Marvelous you are
You are Omega, you are Alpha
There is Nothing
Impossible with You} [x3]

Stanza 2
Iwoni Ibere Iwolopin
Agba’nla Tomo opin lati Ibere
Eru jejeh, eru jeje jeh
Arugbo Ojor, orogodo han
Oloru’nla oh, olorun gbogbo
Awon era ara,
Omimi ti Olemi lai lai
Otinu orun la wo aye ey agba

CH
{There is Nothing
Impossible with You
There is Nothing
Impossible with You
There is Nothing
Impossible with You
There is Nothing
Impossible with You} [x3]

Outro
There is Nothing
Impossible with You
Absolutely Nothing
Impossible with You
All things are Possible
I am One with the Father
All things are Possible
Oh, oh, oh, oh, oh, with YOU

RELATED SONGS

Explore All Songs